Informació de la nova normalitat a Catalunya

Informació de la nova normalitat a Catalunya

En aquest web està resumida la informació de la nova normalitat a Catalunya https://web.gencat.cat/ca/activem Concretament aquí diu les mesures en la Fase de represa https://web.gencat.cat/ca/activem/etapa-de-represa/#bloc7. Et copio a continuació la informació rellevant.

Capacitat d’ocupació en espais a l’aire lliure

Com a norma general, s’ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.

La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

 • Es faci obligatori l’ús de mascareta.
 • Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
 • S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents, que han de ser d’un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats.
 • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

Capacitat d’ocupació en espais tancats

En els espais tancats, el nombre màxim d’assistents o participants permesos són:

 • Com a norma general, s’ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.
 • S’han de d’establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents que han de ser d’un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en seients preassignats.
 • La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
  • Es faci obligatori l’ús de mascareta.
  • Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
  • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

Mesures en congressos, fires i altres actes similars

Es poden organitzar congressos, fires i altres actes similars de caràcter comercial, empresarial o científic sempre que el nombre d’assistents o participants s’ajusti a la capacitat del lloc de celebració calculat a partir d’una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona.

La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

 • Es faci obligatori l’ús de mascareta.
 • S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d’un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 persones quan se situïn en seients preassignats.

L’entitat promotora ha de garantir que l’organització de l’activitat s’ha d’ajustar a les condicions següents:

 1. S’ha de portar un registre dels assistents.
 2. S’han d’establir controls dels fluxos d’accés i sortida, i de la mobilitat interna, a través de personal de l’organització o de sistemes telemàtics.
 3. S’han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de major afluència. 
 4. S’han de posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans, així com eixugamans d’un sol ús.
 5. S’ha de desenvolupar un procediment específic per garantir les mesures de protecció individual, en especial la distància de seguretat, que ha de formar part del seu pla d’autoprotecció, a disposició de les autoritats corresponents.

Establiments i activitats d’hostaleria i restauració

En els establiments d’hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús constant de mascareta:

 • S’ha garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones.
 • S’ha de fomentar la prereserva.

Els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya estan elaborant plans de desconfinament sectorials amb les mesures previstes per a les diferents fases del desconfinament i per a cadascun dels seus àmbits d’acció. Es publicaran els següents plans. Marco en groc els dos que poden afectar més a la vostra activitat :

a) Centres, serveis i establiments sanitaris.

b) Serveis socials.

c) Centres docents.

d) Universitats.

e) Transports.

f) Establiments comercials de venda minorista o a l’engròs, de tot tipus d’article; fent especial atenció a centres i parcs comercials i a mercats a la via pública a l’aire lliure o de venda no sedentària, podent-se establir plans sectorials específics per a cadascuna d’aquestes categories.

g) Hotels i allotjaments turístics, inclosos càmpings, aparcaments d’autocaravanes, residències universitàries i altres similars, podent-se establir plans sectorials específics per cadascuna d’aquestes categories.

h) Establiments d’hostaleria i restauració.

i) Turisme.

j) Activitats d’oci nocturn.

k) Activitats de lleure infantil (casals d’estiu, esports, colònies, altres).

l) Activitats culturals, incloent museus, biblioteques, monuments, arxius, espectacles públics i activitats d’oci i recreatives, podent-se establir plans sectorials específics per a cadascuna d’aquestes categories i en funció de l’edat del públic destinatari.

m) Fires i congressos i altres activitats temporals amb gran afluència de públic.

n) Instal·lacions esportives.

o) Festes, revetlles i altres esdeveniments populars.

p) Equipaments d’oci, cultural o esportiu permanents amb gran afluència de públic.

A mesura que es vagin publicant, tots aquests Plans de desconfinament sectorials estaran disponibles en el següent enllaç:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-de-desconfinament/

No hay comentarios

Añade tu comentario